Visie en Missie

1. Naam

Vredesoverleg Gent is het overlegorgaan van de Gentse organisaties die zich inzetten voor een vreedzame wereld en een vreedzame samenleving.

 2. Doel en visie

2.1. Doelstellingen:

Vredesoverleg Gent is het forum waarop de organisaties elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en debatteren over strategie en aanpak. Samenwerkingsverbanden kunnen tot stand komen, waarbij men vooral elkaars acties versterkt.Ook kunnen gemeenschappelijke doelstellingen worden geformuleerd en gemeenschappelijke activiteiten opgezet.Vredesoverleg Gent wil zowel de Gentse bevolking sensibiliseren rond vrede als een signaalfunctie uitoefenen naar het Gentse stadsbestuur toe.

 2.2. Het stedelijk beleid ter bevordering van vrede:

Vredesoverleg Gent onderhoudt contacten met de stedelijke overheid met als doel de diverse aspecten van vrede te laten doorwegen in het beleid. Dit kan ondermeer inhouden:

– overleg met de Burgemeester, in het bijzonder om hem te ondersteunen in zijn engagement binnen Burgemeesters voor Vrede (Mayors for Peace) om zich samen met burgemeesters over de hele wereld in te zetten voor een kernwapenvrije wereld;
– overleg met de Schepen bevoegd voor het Vredeshuis (bijv. bij het opstellen van een beleidsnota, het organiseren van gezamenlijke activiteiten met het stadsbestuur, enz.);
– overleg met alle Schepenen die in hun beleid impact hebben op het bevorderen van vreedzaam samenleven.

2.3. Educatieve werking

Inspelend op de actualiteit en op de dynamieken die binnen de deelnemende organisaties leven, kan Vredesoverleg Gent educatieve projecten ondersteunen. Het kan hierbij gaan om projecten van elk van de deelnemende organisaties. In het bijzonder de educatieve werking van het Vredeshuis wordt waar mogelijk ondersteund. In elk geval moeten deze projecten een link hebben met de Gentse situatie en het stedelijk beleid.

2.4. Visie

Vredesoverleg Gent streeft naar een vreedzame samenleving en een vreedzame wereld. Vredesoverleg Gent gelooft dat een duurzame vrede enkel te bereiken is door het bestrijden van honger, armoede, sociale ongelijkheid, militarisering (onder andere proliferatie van vuurwapens en massavernietigingswapens), problemen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd, mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en andere oorzaken die een vreedzaam samenleven in het gedrang brengen. Voor Vredesoverleg Gent gaat dit samen met het bevorderen van gelijke kansen, respect voor diversiteit, ontmoetingen tussen mensen, samenwerking tussen vredesorganisaties onderling en met de Gentse bevolking, geweldloze conflictoplossing, vredeseducatie en vredeseconomie. Deze negatieve en positieve aandachtspunten hebben betrekking op zowel lokaal als mondiaal samenleven.

 3. Werkterrein

Vredesoverleg Gent beperkt zich in zijn werking niet tot vredesthema’s in beperkte zin, maar bestrijkt bij uitbreiding het hele domein dat bestreken wordt door de hierboven uiteengezette visie.

 4. Werkstructuur

Vredesoverleg Gent bestaat uit Gentse organisaties die zich inzetten voor vrede, en is operationeel door middel van een Algemene Vergadering en desgewenst door werkgroepen met een afgelijnde opdracht.

4.1. De Algemene Vergadering.

Samenstelling:
a. De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de Gentse organisaties die lid zijn van Vredesoverleg Gent.
b. Elke organisatie met contactpersoon en aantoonbare lokale werking in Gent kan door de Algemene Vergadering als lid aanvaard worden op voorwaarde dat ze de doelstellingen en de visie van Vredesoverleg Gent schriftelijk bevestigd.
c. Elke lidorganisatie vaardigt één vertegenwoordiger af. Van de vertegenwoordigers wordt verwacht dat zij een tijdlang daadwerkelijk bijdragen tot de werking van Vredesoverleg Gent. Een plaatsvervanger vertegenwoordigt rechtsgeldig zijn/haar organisatie.
d. Individuele personen kunnen omwille van bewezen inzet, visie en motivatie toegelaten worden tot de Algemene Vergadering, evenwel zonder lid te zijn van Vredesoverleg Gent.
e. De ambtena(a)r(en) van het Vredeshuis van de Stad Gent kan (kunnen) als waarnemer deelnemen aan de Algemene Vergadering.
f. Omwille van het onderwerp op de agenda of sterke betrokkenheid kunnen ook andere personen ad hoc worden uitgenodigd om de Algemene Vergadering als waarnemer bij te wonen.

Werking:
a. Bij het begin van elke Algemene Vergadering van Vredesoverleg Gent wordt een voorzit(s)ter en een verslaggever aangeduid.
b. Alle beslissingen worden bij voorkeur genomen bij consensus. Indien dit onmogelijk blijkt, kan overgegaan worden tot een stemming waarbij enkel de leden stemgerechtigd zijn en een gewone meerderheid doorslaggevend is.
c. De uitnodiging en agenda voor de Algemene Vergadering wordt minstens één week op voorhand opgestuurd.
d. De Algemene Vergadering komt minstens éénmaal per kwartaal samen. Het is de bedoeling om het vergaderritme af te stemmen op de werking van de deelnemende organisaties.
e. De Algemene Vergadering aanvaardt nieuwe leden, beslist tot het toelaten van individuele personen tot de Algemene Vergadering, en beslist tot het ad hoc uitnodigen van waarnemers.
f. Indien een organisatie of haar vertegenwoordiger activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de doelstellingen en de visie van Vredesoverleg Gent, of aanzet tot dergelijke activiteiten, kan de Algemene Vergadering het lidmaatschap te allen tijde weigeren of stopzetten.
g. De Algemene Vergadering realiseert de gestelde doelstellingen.

4.3. De Werkgroepen:

De Algemene Vergadering kan werkgroepen samenstellen met een concrete opdracht. De werkgroepen kunnen een occasioneel of een permanent karakter hebben.

4.4. Het secretariaat:

Voor een goed functioneren beschikt Vredesoverleg Gent over een secretariaat.
Dit houdt in:
a. Een contactadres.
b. Een plaats waar de documenten en waar het archief van Vredesoverleg Gent wordt bijgehouden.
c. Het secretariaat kan gevestigd zijn bij iemand thuis, in een bestaand secretariaat van een lidorganisatie of in een stedelijk gebouw.

5. Procedure tot wijziging.

Wijzigingen aan de tekst missie & visie van Vredesoverleg Gent kunnen enkel gebeuren als de amendementen minimaal 1 maand voorafgaand aan de volgende vergadering onder de leden van Vredesoverleg Gent verspreid werden. Over de amendementen worden op de volgende vergadering gestemd. De beslissing tot amenderen gebeurt bij voorkeur bij consensus. Indien dit onmogelijk blijkt, kan overgegaan worden tot een stemming waarbij enkel de leden stemgerechtigd zijn en een 2/3 meerderheid doorslaggevend is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s